23948sdkhjf

Mark- och miljödomstolen stoppar Gröna Lunds utbyggnad

Domstolen upphäver detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad med hänvisning till att planen strider mot riksintresset för Nationalstadsparken.

Detta skriver Sveriges Domstolar i ett pressmeddelande.

Skälen för upphävandet är att domstolen funnit att beslutet strider mot bestämmelser i miljöbalken dels genom att en utvidgning av nöjesfältet i sig inte är tillåten inom Nationalstadsparken, dels att de kulturhistoriska värdena för riksintresset Nationalstadsparken skulle skadas om detaljplanen blev verklighet.

Mark- och miljödomstolen har däremot kommit fram till att det inte finns några andra grunder för att häva detaljplanen, som till exempel brister i miljökonsekvensbeskrivningen, jäv, riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården, strandskyddet eller enskilda intressen som buller med mera. Rätten är enig.

- I det här fallet har domstolen kommit fram till att beslutet strider mot bestämmelser i miljöbalken om Nationalstadsparken genom att de nya åkattraktionerna tillsammans med de nuvarande genom sin höjd och utformning skulle bli dominerande i området. En utvidgning av Gröna Lunds nöjesfält i sig är enligt domstolens mening inte heller tillåten inom Nationalstadsparken, säger rättens ordförande, rådmannen Peter Winge.

- När det gäller frågan om utvidgning av nöjesfältet kan domstolen konstatera att kommunen själv som ett av skälen för upphävande av strandskyddet åberopat just att det är fråga om att utvidga en pågående verksamhet, fortsätter Peter Winge.

Stockholms kommun beslutade den 20 april 2020 att anta detaljplan för Skeppsholmsviken 6 med flera i stadsdelen Djurgården, Gröna Lunds nöjesfält.

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av ett 30-tal privatpersoner och organisationer, varav en del avvisades som ej klagoberättigade. Efter en omfattande skriftväxling mellan parterna i målet höll domstolen sammanträde och syn den 30-31 mars.

En kommun kan enligt plan- och bygglagen inom vida ramar bestämma hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen. Om ett beslut om detaljplan strider mot någon rättsregel ska beslutet dock upphävas.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078